نظر شما درباره قالب سایت؟
(22.72%) 5
قبلی بهتر بود
(27.27%) 6
همین خوبه
(13.63%) 3
تغییرش بده
(9.090%) 2
برام فرقی نداره
(13.63%) 3
هیچکدام
(13.63%) 3
همه موارد

تعداد شرکت کنندگان : 22