«

کد سنتر

»
وب سایت سیما دانلود در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند.
خرید
#simadl-2921

کد سنتر

  • 89
  • 0
  • یکشنبه 18 اردیبهشت 1401

#BEGIN Really Simple SSL LETS ENCRYPT
RewriteRule ^.well-known/(.*)$ - [L]
#END Really Simple SSL LETS ENCRYPT
RewriteOptions inherit
# BEGIN LSCACHE
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine on
CacheLookup on
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:no-autoflush]
RewriteRule \.litespeed_conf\.dat - [F,L]

### marker CORS start ###
<FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|font\.css)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</IfModule>
</FilesMatch>
### marker CORS end ###

### marker DROPQS start ###
CacheKeyModify -qs:fbclid
CacheKeyModify -qs:gclid
CacheKeyModify -qs:utm*
CacheKeyModify -qs:_ga
### marker DROPQS end ###

</IfModule>
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
# END LSCACHE
# BEGIN NON_LSCACHE
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
# END NON_LSCACHE
# BEGIN WordPress
# دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WordPress" و "END WordPress"
# به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند.
# هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
# BEGIN FRedirect_ErrorDocument
# دستورالعمل‌های (خطوط) بین `BEGIN FRedirect_ErrorDocument` و `END FRedirect_ErrorDocument`
# به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند.
# هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد.
ErrorDocument 404 /index.php?error=404
# END FRedirect_ErrorDocument
# Wordfence WAF
<IfModule LiteSpeed>
php_value auto_prepend_file '/home/centerdl/public_html/wordfence-waf.php'
</IfModule>
<IfModule lsapi_module>
php_value auto_prepend_file '/home/centerdl/public_html/wordfence-waf.php'
</IfModule>
<Files ".user.ini">
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
</Files>
# END Wordfence WAF
ErrorDocument 403 /403.html
<Limit GET HEAD POST>
SetEnvIf Request_URI "(403.html)$" allowit
order deny,allow
allow from 2.144.0.0/14
allow from 2.176.0.0/12
allow from 5.1.43.0/24
allow from 5.22.0.0/17
allow from 5.22.192.0/21
allow from 5.22.200.0/22
allow from 5.23.112.0/21
allow from 5.34.208.0/20
allow from 5.52.0.0/16
allow from 5.53.32.0/19
allow from 5.56.128.0/22
allow from 5.56.132.0/24
allow from 5.56.134.0/23
allow from 5.57.32.0/21
allow from 5.61.24.0/23
allow from 5.61.26.0/24
allow from 5.61.28.0/22
allow from 5.62.160.0/19
allow from 5.62.192.0/18
allow from 5.63.8.0/21
allow from 5.72.0.0/15
allow from 5.74.0.0/16
allow from 5.75.0.0/17
allow from 5.104.208.0/21
allow from 5.106.0.0/16
allow from 5.112.0.0/12
allow from 5.134.128.0/18
allow from 5.134.192.0/21
allow from 5.144.128.0/21
allow from 5.145.112.0/22
allow from 5.145.116.0/24
allow from 5.159.48.0/21
allow from 5.160.0.0/16
allow from 5.182.44.0/22
allow from 5.190.0.0/16
allow from 5.198.160.0/19
allow from 5.200.64.0/18
allow from 5.200.128.0/17
allow from 5.201.128.0/17
allow from 5.202.0.0/16
allow from 5.208.0.0/12
allow from 5.226.50.0/24
allow from 5.232.0.0/14
allow from 5.236.0.0/17
allow from 5.236.128.0/20
allow from 5.236.144.0/21
allow from 5.236.156.0/22
allow from 5.236.160.0/19
allow from 5.236.192.0/18
allow from 5.237.0.0/16
allow from 5.238.0.0/15
allow from 5.250.0.0/17
allow from 5.252.216.0/22
allow from 5.253.24.0/22
allow from 5.253.96.0/22
allow from 5.253.225.0/24
allow from 8.27.67.32/32
allow from 8.27.67.41/32
allow from 31.2.128.0/17
allow from 31.7.64.0/21
allow from 31.7.72.0/22
allow from 31.7.76.0/23
allow from 31.7.88.0/22
allow from 31.7.96.0/19
allow from 31.7.128.0/20
allow from 31.14.80.0/20
allow from 31.14.112.0/20
allow from 31.14.144.0/20
allow from 31.24.200.0/21
allow from 31.24.232.0/21
allow from 31.25.90.0/23
allow from 31.25.92.0/22
allow from 31.25.104.0/21
allow from 31.25.128.0/21
allow from 31.25.232.0/23
allow from 31.40.0.0/23
allow from 31.47.32.0/19
allow from 31.56.0.0/14
allow from 31.130.176.0/20
allow from 31.170.48.0/20
allow from 31.171.216.0/21
allow from 31.184.128.0/18
allow from 31.193.112.0/21
allow from 31.214.132.0/23
allow from 31.214.146.0/23
allow from 31.214.154.0/24
allow from 31.214.168.0/21
allow from 31.214.200.0/23
allow from 31.214.228.0/22
allow from 31.214.248.0/21
allow from 31.216.62.0/24
allow from 31.217.208.0/21
allow from 37.9.248.0/21
allow from 37.10.64.0/22
allow from 37.10.109.0/24
allow from 37.10.117.0/24
allow from 37.19.80.0/20
allow from 37.32.0.0/19
allow from 37.32.32.0/20
allow from 37.32.112.0/20
allow from 37.44.56.0/21
allow from 37.49.144.0/21
allow from 37.63.128.0/17
allow from 37.75.240.0/21
allow from 37.98.0.0/17
allow from 37.114.192.0/18
allow from 37.128.240.0/20
allow from 37.129.0.0/16
allow from 37.130.200.0/21
allow from 37.137.0.0/16
allow from 37.143.144.0/21
allow from 37.148.0.0/17
allow from 37.148.248.0/22
allow from 37.152.160.0/19
allow from 37.153.128.0/22
allow from 37.153.176.0/20
allow from 37.156.0.0/22
allow from 37.156.8.0/21
allow from 37.156.16.0/20
allow from 37.156.48.0/20
allow from 37.156.100.0/22
allow from 37.156.112.0/20
allow from 37.156.128.0/20
allow from 37.156.144.0/22
allow from 37.156.152.0/21
allow from 37.156.160.0/21
allow from 37.156.176.0/22
allow from 37.156.212.0/22
allow from 37.156.232.0/21
allow from 37.156.240.0/22
allow from 37.156.248.0/22
allow from 37.191.64.0/19
allow from 37.202.128.0/17
allow from 37.221.0.0/18
allow from 37.228.131.0/24
allow from 37.228.133.0/24
allow from 37.228.135.0/24
allow from 37.228.136.0/22
allow from 37.235.16.0/20
allow from 37.254.0.0/16
allow from 37.255.0.0/17
allow from 37.255.128.0/26
allow from 37.255.128.64/27
allow from 37.255.128.96/28
allow from 37.255.128.128/25
allow from 37.255.129.0/24
allow from 37.255.130.0/23
allow from 37.255.132.0/22
allow from 37.255.136.0/21
allow from 37.255.144.0/20
allow from 37.255.160.0/19
allow from 37.255.192.0/18
allow from 45.8.160.0/22
allow from 45.9.144.0/22
allow from 45.9.252.0/22
allow from 45.15.200.0/22
allow from 45.15.248.0/22
allow from 45.81.16.0/22
allow from 45.82.136.0/22
allow from 45.84.156.0/22
allow from 45.84.248.0/22
allow from 45.86.4.0/22
allow from 45.86.87.0/24
allow from 45.86.196.0/22
allow from 45.87.4.0/22
allow from 45.89.136.0/22
allow from 45.89.200.0/22
allow from 45.89.236.0/22
allow from 45.90.72.0/22
allow from 45.91.152.0/22
allow from 45.92.92.0/22
allow from 45.93.168.0/22
allow from 45.94.212.0/22
allow from 45.94.252.0/22
allow from 45.128.140.0/22
allow from 45.129.36.0/22
allow from 45.129.116.0/22
allow from 45.132.32.0/24
allow from 45.132.168.0/21
allow from 45.135.240.0/22
allow from 45.138.132.0/22
allow from 45.139.8.0/22
allow from 45.139.100.0/22
allow from 45.140.224.0/21
allow from 45.142.188.0/22
allow from 45.144.16.0/22
allow from 45.144.124.0/22
allow from 45.146.240.0/22
allow from 45.147.76.0/22
allow from 45.148.248.0/22
allow from 45.149.76.0/22
allow from 45.150.88.0/22
allow from 45.155.192.0/22
allow from 45.156.117.0/24
allow from 45.156.180.0/22
allow from 45.156.184.0/22
allow from 45.156.192.0/21
allow from 45.156.200.0/22
allow from 45.157.100.0/22
allow from 45.157.244.0/22
allow from 45.158.120.0/22
allow from 45.159.112.0/22
allow from 45.159.148.0/22
allow from 45.159.196.0/22
allow from 46.18.248.0/21
allow from 46.21.80.0/20
allow from 46.28.72.0/21
allow from 46.32.0.0/19
allow from 46.34.96.0/19
allow from 46.34.160.0/19
allow from 46.36.96.0/20
allow from 46.38.128.0/23
allow from 46.38.130.0/24
allow from 46.38.131.0/25
allow from 46.38.131.128/26
allow from 46.38.132.0/22
allow from 46.38.136.0/21
allow from 46.38.144.0/20
allow from 46.41.192.0/18
allow from 46.51.0.0/17
allow from 46.62.128.0/17
allow from 46.100.0.0/16
allow from 46.102.120.0/21
allow from 46.102.128.0/20
allow from 46.102.184.0/22
allow from 46.143.0.0/17
allow from 46.143.204.0/22
allow from 46.143.208.0/21
allow from 46.143.244.0/22
allow from 46.143.248.0/22
allow from 46.148.32.0/20
allow from 46.164.64.0/18
allow from 46.167.128.0/19
allow from 46.182.32.0/21
allow from 46.209.0.0/16
allow from 46.224.0.0/15
allow from 46.235.76.0/23
allow from 46.245.0.0/17
allow from 46.248.32.0/19
allow from 46.249.120.0/21
allow from 46.251.224.0/25
allow from 46.251.224.128/28
allow from 46.251.224.144/29
allow from 46.251.226.0/24
allow from 46.251.237.0/24
allow from 46.255.216.0/21
allow from 62.3.14.0/24
allow from 62.3.41.0/24
allow from 62.3.42.0/24
allow from 62.32.49.128/26
allow from 62.32.49.192/27
allow from 62.32.49.224/29
allow from 62.32.49.240/28
allow from 62.32.50.0/24
allow from 62.32.53.64/26
allow from 62.32.53.168/29
allow from 62.32.53.224/28
allow from 62.32.61.96/27
allow from 62.32.61.224/27
allow from 62.32.63.128/26
allow from 62.60.128.0/17
allow from 62.102.128.0/20
allow from 62.133.46.0/24
allow from 62.193.0.0/19
allow from 62.204.61.0/24
allow from 62.220.96.0/19
allow from 63.243.185.0/24
allow from 64.214.116.16/32
allow from 66.79.96.0/19
allow from 67.16.178.147/32
allow from 67.16.178.148/31
allow from 67.16.178.150/32
allow from 69.194.64.0/18
allow from 77.36.128.0/17
allow from 77.42.0.0/17
allow from 77.77.64.0/18
allow from 77.81.32.0/20
allow from 77.81.76.0/24
allow from 77.81.78.0/24
allow from 77.81.82.0/23
allow from 77.81.128.0/21
allow from 77.81.144.0/20
allow from 77.81.192.0/19
allow from 77.95.220.0/24
allow from 77.104.64.0/18
allow from 77.237.64.0/19
allow from 77.237.160.0/19
allow from 77.238.104.0/21
allow from 77.238.112.0/20
allow from 77.245.224.0/20
allow from 78.31.232.0/22
allow from 78.38.0.0/15
allow from 78.109.192.0/20
allow from 78.110.112.0/20
allow from 78.111.0.0/20
allow from 78.154.32.0/19
allow from 78.157.32.0/19
allow from 78.158.160.0/19
allow from 79.127.0.0/17
allow from 79.132.192.0/23
allow from 79.132.200.0/21
allow from 79.132.208.0/20
allow from 79.143.84.0/23
allow from 79.143.86.0/24
allow from 79.174.160.0/21
allow from 79.175.128.0/19
allow from 79.175.160.0/22
allow from 79.175.164.0/23
allow from 79.175.166.0/24
allow from 79.175.167.0/25
allow from 79.175.167.128/30
allow from 79.175.167.132/31
allow from 79.175.167.144/28
allow from 79.175.167.160/27
allow from 79.175.167.192/26
allow from 79.175.168.0/21
allow from 79.175.176.0/20
allow from 80.66.176.0/20
allow from 80.71.112.0/20
allow from 80.71.149.0/24
allow from 80.75.0.0/20
allow from 80.91.208.0/24
allow from 80.191.0.0/17
allow from 80.191.128.0/18
allow from 80.191.192.0/19
allow from 80.191.224.0/20
allow from 80.191.240.0/24
allow from 80.191.241.128/25
allow from 80.191.242.0/23
allow from 80.191.244.0/22
allow from 80.191.248.0/21
allow from 80.210.0.0/18
allow from 80.210.128.0/17
allow from 80.242.0.0/20
allow from 80.249.112.0/22
allow from 80.250.192.0/20
allow from 80.253.128.0/19
allow from 80.255.3.160/27
allow from 81.12.0.0/17
allow from 81.16.112.0/20
allow from 81.28.32.0/19
allow from 81.29.240.0/20
allow from 81.31.160.0/19
allow from 81.31.224.0/19
allow from 81.90.144.0/20
allow from 81.91.128.0/19
allow from 81.92.216.0/24
allow from 81.163.0.0/21
allow from 82.97.240.0/20
allow from 82.99.192.0/18
allow from 82.138.140.0/25
allow from 82.145.41.0/24
allow from 82.180.192.0/18
allow from 82.198.136.76/30
allow from 83.120.0.0/14
allow from 83.147.192.0/23
allow from 83.147.194.0/24
allow from 83.147.240.0/22
allow from 83.147.252.0/24
allow from 83.147.254.0/24
allow from 83.149.208.65/32
allow from 83.150.192.0/22
allow from 84.17.168.32/27
allow from 84.47.192.0/18
allow from 84.241.0.0/18
allow from 85.9.64.0/18
allow from 85.15.0.0/18
allow from 85.133.128.0/19
allow from 85.133.160.0/22
allow from 85.133.164.0/24
allow from 85.133.166.0/23
allow from 85.133.168.0/21
allow from 85.133.176.0/20
allow from 85.133.192.0/23
allow from 85.133.195.0/24
allow from 85.133.196.0/22
allow from 85.133.200.0/21
allow from 85.133.208.0/21
allow from 85.133.216.0/24
allow from 85.133.218.0/23
allow from 85.133.220.0/22
allow from 85.133.224.0/21
allow from 85.133.232.0/22
allow from 85.133.237.0/24
allow from 85.133.239.0/24
allow from 85.133.240.0/21
allow from 85.133.248.0/22
allow from 85.133.252.0/24
allow from 85.133.254.0/23
allow from 85.159.113.0/24
allow from 85.185.0.0/16
allow from 85.198.0.0/19
allow from 85.198.48.0/20
allow from 85.204.76.0/23
allow from 85.204.80.0/20
allow from 85.204.104.0/23
allow from 85.204.128.0/22
allow from 85.204.208.0/20
allow from 85.208.252.0/22
allow from 85.239.192.0/19
allow from 86.55.0.0/16
allow from 86.57.0.0/17
allow from 86.104.32.0/20
allow from 86.104.80.0/20
allow from 86.104.96.0/20
allow from 86.104.232.0/21
allow from 86.104.240.0/21
allow from 86.105.40.0/21
allow from 86.105.128.0/20
allow from 86.106.142.0/24
allow from 86.106.192.0/21
allow from 86.107.0.0/20
allow from 86.107.80.0/20
allow from 86.107.144.0/20
allow from 86.107.172.0/22
allow from 86.107.208.0/20
allow from 86.109.32.0/19
allow from 87.107.0.0/16
allow from 87.128.22.75/32
allow from 87.236.209.192/27
allow from 87.236.209.232/29
allow from 87.236.210.0/23
allow from 87.236.213.0/24
allow from 87.236.214.0/24
allow from 87.247.168.0/21
allow from 87.247.176.0/20
allow from 87.248.128.0/24
allow from 87.248.137.0/24
allow from 87.248.138.0/23
allow from 87.248.140.0/22
allow from 87.248.148.0/24
allow from 87.248.152.0/22
allow from 87.248.156.0/23
allow from 87.248.159.0/24
allow from 87.251.128.0/19
allow from 88.131.240.123/32
allow from 88.135.32.0/20
allow from 88.135.68.0/24
allow from 88.218.19.0/24
allow from 89.32.0.0/19
allow from 89.32.96.0/20
allow from 89.32.196.0/23
allow from 89.32.248.0/22
allow from 89.33.18.0/23
allow from 89.33.100.0/22
allow from 89.33.240.0/23
allow from 89.34.20.0/23
allow from 89.34.32.0/19
allow from 89.34.128.0/19
allow from 89.34.200.0/23
allow from 89.34.248.0/21
allow from 89.35.68.0/22
allow from 89.35.120.0/22
allow from 89.35.132.0/23
allow from 89.35.180.0/22
allow from 89.35.194.0/23
allow from 89.36.16.0/23
allow from 89.36.48.0/20
allow from 89.36.96.0/20
allow from 89.36.176.0/20
allow from 89.36.194.0/23
allow from 89.36.226.0/23
allow from 89.36.252.0/23
allow from 89.37.0.0/20
allow from 89.37.102.0/23
allow from 89.37.144.0/21
allow from 89.37.152.0/22
allow from 89.37.168.0/22
allow from 89.37.198.0/23
allow from 89.37.208.0/22
allow from 89.37.218.0/23
allow from 89.37.240.0/20
allow from 89.38.24.0/23
allow from 89.38.80.0/20
allow from 89.38.102.0/23
allow from 89.38.184.0/21
allow from 89.38.192.0/21
allow from 89.38.212.0/22
allow from 89.38.244.0/22
allow from 89.39.8.0/22
allow from 89.39.208.0/24
allow from 89.40.78.0/23
allow from 89.40.106.0/23
allow from 89.40.152.0/21
allow from 89.40.240.0/20
allow from 89.41.8.0/21
allow from 89.41.16.0/21
allow from 89.41.40.0/22
allow from 89.41.184.0/22
allow from 89.41.192.0/19
allow from 89.41.240.0/21
allow from 89.42.44.0/22
allow from 89.42.56.0/23
allow from 89.42.68.0/23
allow from 89.42.96.0/21
allow from 89.42.136.0/22
allow from 89.42.150.0/23
allow from 89.42.184.0/21
allow from 89.42.196.0/22
allow from 89.42.208.0/23
allow from 89.42.210.0/25
allow from 89.42.210.128/27
allow from 89.42.210.160/28
allow from 89.42.210.176/29
allow from 89.42.210.184/30
allow from 89.42.210.188/32
allow from 89.42.210.190/31
allow from 89.42.210.192/26
allow from 89.42.228.0/23
allow from 89.43.0.0/20
allow from 89.43.36.0/23
allow from 89.43.70.0/23
allow from 89.43.88.0/21
allow from 89.43.96.0/21
allow from 89.43.144.0/21
allow from 89.43.182.0/23
allow from 89.43.188.0/23
allow from 89.43.216.0/21
allow from 89.43.224.0/21
allow from 89.44.128.0/21
allow from 89.44.176.0/21
allow from 89.44.190.0/23
allow from 89.44.240.0/22
allow from 89.45.48.0/20
allow from 89.45.80.0/23
allow from 89.45.89.0/24
allow from 89.45.112.0/21
allow from 89.45.126.0/23
allow from 89.45.152.0/21
allow from 89.46.60.0/23
allow from 89.46.94.0/23
allow from 89.46.184.0/21
allow from 89.46.216.0/22
allow from 89.47.64.0/20
allow from 89.47.128.0/19
allow from 89.47.196.0/22
allow from 89.47.200.0/22
allow from 89.144.128.0/18
allow from 89.165.0.0/17
allow from 89.196.0.0/16
allow from 89.198.0.0/15
allow from 89.219.64.0/18
allow from 89.219.192.0/18
allow from 89.221.80.0/20
allow from 89.235.64.0/18
allow from 91.92.104.0/24
allow from 91.92.114.0/24
allow from 91.92.121.0/24
allow from 91.92.122.0/23
allow from 91.92.124.0/22
allow from 91.92.129.0/24
allow from 91.92.130.0/23
allow from 91.92.132.0/22
allow from 91.92.145.0/24
allow from 91.92.146.0/23
allow from 91.92.148.0/22
allow from 91.92.156.0/22
allow from 91.92.164.0/22
allow from 91.92.172.0/22
allow from 91.92.180.0/22
allow from 91.92.184.0/21
allow from 91.92.192.0/23
allow from 91.92.204.0/22
allow from 91.92.208.0/21
allow from 91.92.220.0/22
allow from 91.92.228.0/23
allow from 91.92.231.0/24
allow from 91.92.236.0/22
allow from 91.98.0.0/15
allow from 91.106.64.0/19
allow from 91.108.128.0/19
allow from 91.109.104.0/21
allow from 91.133.128.0/17
allow from 91.147.64.0/20
allow from 91.184.64.0/19
allow from 91.185.128.0/19
allow from 91.186.192.0/23
allow from 91.186.201.0/24
allow from 91.186.204.0/24
allow from 91.186.207.0/24
allow from 91.186.216.0/23
allow from 91.186.218.0/24
allow from 91.190.88.0/21
allow from 91.194.6.0/24
allow from 91.199.9.0/24
allow from 91.199.18.0/24
allow from 91.199.27.0/24
allow from 91.199.30.0/24
allow from 91.207.138.0/23
allow from 91.207.205.0/24
allow from 91.208.165.0/24
allow from 91.209.96.0/24
allow from 91.209.179.0/24
allow from 91.209.183.0/24
allow from 91.209.184.0/24
allow from 91.209.186.0/24
allow from 91.209.242.0/24
allow from 91.212.16.0/24
allow from 91.212.252.0/24
allow from 91.213.151.0/24
allow from 91.213.157.0/24
allow from 91.213.167.0/24
allow from 91.213.172.0/24
allow from 91.216.4.0/24
allow from 91.217.64.0/23
allow from 91.220.79.0/24
allow from 91.220.113.0/24
allow from 91.220.243.0/24
allow from 91.221.240.0/23
allow from 91.222.196.0/22
allow from 91.222.204.0/22
allow from 91.224.20.0/23
allow from 91.224.110.0/23
allow from 91.224.176.0/23
allow from 91.225.52.0/22
allow from 91.227.84.0/22
allow from 91.227.246.0/23
allow from 91.228.22.0/23
allow from 91.228.132.0/23
allow from 91.228.168.0/24
allow from 91.228.189.0/24
allow from 91.229.46.0/23
allow from 91.229.214.0/23
allow from 91.230.32.0/24
allow from 91.232.64.0/22
allow from 91.232.68.0/23
allow from 91.232.72.0/22
allow from 91.233.56.0/22
allow from 91.236.168.0/23
allow from 91.237.254.0/23
allow from 91.238.0.0/24
allow from 91.239.14.0/24
allow from 91.239.108.0/22
allow from 91.239.214.0/24
allow from 91.240.60.0/22
allow from 91.240.180.0/22
allow from 91.241.20.0/23
allow from 91.241.92.0/24
allow from 91.242.44.0/23
allow from 91.243.126.0/23
allow from 91.243.160.0/20
allow from 91.244.120.0/22
allow from 91.245.228.0/22
allow from 91.246.44.0/24
allow from 91.247.66.0/23
allow from 91.247.171.0/24
allow from 91.247.174.0/24
allow from 91.250.224.0/20
allow from 91.251.0.0/16
allow from 92.42.48.0/21
allow from 92.43.160.0/22
allow from 92.61.176.0/20
allow from 92.114.16.0/20
allow from 92.114.48.0/22
allow from 92.114.64.0/20
allow from 92.119.57.0/24
allow from 92.119.58.0/24
allow from 92.119.68.0/22
allow from 92.242.192.0/19
allow from 92.246.144.0/22
allow from 92.246.156.0/22
allow from 92.249.56.0/22
allow from 93.88.64.0/21
allow from 93.88.72.0/23
allow from 93.93.204.0/24
allow from 93.110.0.0/16
allow from 93.113.224.0/20
allow from 93.114.16.0/20
allow from 93.114.104.0/21
allow from 93.115.120.0/21
allow from 93.115.144.0/21
allow from 93.115.216.0/21
allow from 93.115.224.0/20
allow from 93.117.0.0/19
allow from 93.117.32.0/20
allow from 93.117.96.0/19
allow from 93.117.176.0/20
allow from 93.118.96.0/19
allow from 93.118.128.0/19
allow from 93.118.160.0/20
allow from 93.118.180.0/22
allow from 93.118.184.0/22
allow from 93.119.32.0/19
allow from 93.119.64.0/19
allow from 93.119.208.0/20
allow from 93.126.0.0/18
allow from 93.190.24.0/21
allow from 94.24.0.0/20
allow from 94.24.16.0/21
allow from 94.24.80.0/20
allow from 94.24.96.0/21
allow from 94.74.128.0/18
allow from 94.101.128.0/20
allow from 94.101.176.0/20
allow from 94.101.240.0/20
allow from 94.139.160.0/19
allow from 94.176.8.0/21
allow from 94.176.32.0/21
allow from 94.177.72.0/21
allow from 94.182.0.0/15
allow from 94.184.0.0/16
allow from 94.199.136.0/22
allow from 94.232.168.0/21
allow from 94.241.164.0/22
allow from 95.38.0.0/16
allow from 95.64.0.0/17
allow from 95.80.128.0/18
allow from 95.81.64.0/18
allow from 95.82.0.0/18
allow from 95.130.56.0/21
allow from 95.130.225.0/24
allow from 95.130.240.0/21
allow from 95.142.224.0/20
allow from 95.156.222.0/23
allow from 95.156.233.0/24
allow from 95.156.234.0/23
allow from 95.156.236.0/23
allow from 95.156.248.0/23
allow from 95.156.252.0/22
allow from 95.162.0.0/16
allow from 95.215.160.0/22
allow from 95.215.173.0/24
allow from 103.130.144.0/24
allow from 103.130.146.0/24
allow from 103.215.220.0/22
allow from 103.216.60.0/22
allow from 103.231.136.0/23
allow from 103.231.138.0/24
allow from 104.28.9.179/32
allow from 104.28.9.180/32
allow from 104.28.18.43/32
allow from 104.28.18.44/32
allow from 104.28.37.237/32
allow from 104.28.37.238/31
allow from 104.28.37.240/31
allow from 104.28.51.83/32
allow from 104.28.51.84/30
allow from 104.28.80.85/32
allow from 104.28.80.86/31
allow from 104.28.80.88/31
allow from 104.28.106.57/32
allow from 104.28.106.58/31
allow from 104.28.106.60/31
allow from 104.28.131.38/31
allow from 104.28.131.40/32
allow from 104.28.194.219/32
allow from 104.28.194.220/30
allow from 104.28.194.224/31
allow from 104.28.214.161/32
allow from 104.28.214.162/31
allow from 104.28.214.164/30
allow from 104.28.214.168/32
allow from 104.28.226.219/32
allow from 104.28.226.220/30
allow from 104.28.226.224/31
allow from 104.28.246.161/32
allow from 104.28.246.162/31
allow from 104.28.246.164/30
allow from 104.28.246.168/32
allow from 109.70.237.0/24
allow from 109.72.192.0/20
allow from 109.74.232.0/21
allow from 109.94.164.0/22
allow from 109.95.60.0/22
allow from 109.95.64.0/21
allow from 109.107.131.0/24
allow from 109.108.160.0/19
allow from 109.109.32.0/19
allow from 109.110.160.0/19
allow from 109.111.32.0/22
allow from 109.111.39.0/24
allow from 109.111.40.0/21
allow from 109.111.48.0/20
allow from 109.122.193.0/24
allow from 109.122.196.0/22
allow from 109.122.204.0/24
allow from 109.122.208.0/24
allow from 109.122.210.0/24
allow from 109.122.214.0/23
allow from 109.122.217.0/24
allow from 109.122.222.0/24
allow from 109.122.224.0/20
allow from 109.122.240.0/21
allow from 109.122.250.0/23
allow from 109.122.252.0/23
allow from 109.125.128.0/18
allow from 109.162.128.0/17
allow from 109.201.0.0/19
allow from 109.203.128.0/18
allow from 109.206.252.0/22
allow from 109.225.128.0/18
allow from 109.230.64.0/19
allow from 109.230.96.0/20
allow from 109.230.192.0/23
allow from 109.230.200.0/24
allow from 109.230.204.0/22
allow from 109.230.221.0/24
allow from 109.230.223.0/24
allow from 109.230.242.0/24
allow from 109.230.246.0/23
allow from 109.230.251.0/24
allow from 109.232.0.0/21
allow from 109.238.176.0/20
allow from 109.239.0.0/20
allow from 113.203.0.0/17
allow from 128.65.160.0/19
allow from 130.185.72.0/21
allow from 130.193.77.0/24
allow from 130.244.41.211/32
allow from 130.244.41.213/32
allow from 130.244.71.67/32
allow from 130.244.71.72/31
allow from 130.244.71.74/32
allow from 130.244.71.80/31
allow from 130.244.85.151/32
allow from 130.255.192.0/18
allow from 134.255.196.0/23
allow from 134.255.200.0/21
allow from 134.255.245.0/24
allow from 134.255.246.0/24
allow from 134.255.248.0/23
allow from 135.125.172.128/26
allow from 141.11.42.0/24
allow from 146.19.104.0/24
allow from 146.19.217.0/24
allow from 146.66.128.0/21
allow from 146.75.132.146/31
allow from 146.75.132.148/31
allow from 146.75.148.128/30
allow from 146.75.169.128/30
allow from 146.75.180.36/30
allow from 151.232.0.0/14
allow from 151.238.0.0/15
allow from 151.240.0.0/13
allow from 152.89.12.0/22
allow from 152.89.44.0/22
allow from 157.119.188.0/22
allow from 158.58.0.0/17
allow from 158.58.184.0/21
allow from 158.255.74.0/24
allow from 158.255.78.0/24
allow from 159.20.96.0/20
allow from 164.138.16.0/21
allow from 164.138.128.0/18
allow from 164.215.56.0/21
allow from 164.215.128.0/17
allow from 171.22.24.0/22
allow from 172.80.128.0/17
allow from 172.225.187.16/28
allow from 172.225.191.160/27
allow from 172.225.196.144/28
allow from 172.225.196.184/29
allow from 172.225.228.128/27
allow from 172.225.229.96/28
allow from 176.12.64.0/20
allow from 176.46.128.0/19
allow from 176.56.144.0/20
allow from 176.62.144.0/21
allow from 176.65.160.0/19
allow from 176.65.192.0/18
allow from 176.67.64.0/20
allow from 176.97.218.0/24
allow from 176.97.220.0/24
allow from 176.101.32.0/20
allow from 176.101.48.0/21
allow from 176.102.224.0/19
allow from 176.116.7.0/24
allow from 176.122.210.0/23
allow from 176.123.64.0/18
allow from 176.124.64.0/22
allow from 176.126.120.0/24
allow from 176.221.16.0/20
allow from 176.221.64.0/21
allow from 176.223.80.0/21
allow from 178.21.40.0/21
allow from 178.21.160.0/21
allow from 178.22.72.0/21
allow from 178.22.120.0/21
allow from 178.131.0.0/16
allow from 178.157.0.0/23
allow from 178.169.0.0/19
allow from 178.173.128.0/18
allow from 178.173.192.0/19
allow from 178.211.145.0/24
allow from 178.215.0.0/18
allow from 178.216.248.0/21
allow from 178.219.224.0/20
allow from 178.236.32.0/22
allow from 178.236.96.0/20
allow from 178.238.192.0/20
allow from 178.239.144.0/20
allow from 178.248.40.0/21
allow from 178.251.208.0/21
allow from 178.252.128.0/18
allow from 178.253.16.0/24
allow from 178.253.22.0/23
allow from 178.253.26.0/23
allow from 178.253.29.1/32
allow from 178.253.29.2/31
allow from 178.253.29.4/30
allow from 178.253.29.8/29
allow from 178.253.29.16/28
allow from 178.253.29.32/27
allow from 178.253.29.64/26
allow from 178.253.29.128/25
allow from 178.253.31.0/24
allow from 178.253.38.0/23
allow from 178.253.40.0/22
allow from 178.253.44.0/23
allow from 178.253.52.0/24
allow from 185.1.77.0/24
allow from 185.2.12.0/22
allow from 185.3.124.0/22
allow from 185.3.200.0/22
allow from 185.3.212.0/22
allow from 185.4.0.0/22
allow from 185.4.16.0/22
allow from 185.4.28.0/22
allow from 185.4.104.0/22
allow from 185.4.220.0/22
allow from 185.5.156.0/22
allow from 185.7.212.0/24
allow from 185.8.172.0/22
allow from 185.10.71.0/24
allow from 185.10.72.0/22
allow from 185.11.68.0/22
allow from 185.11.88.0/22
allow from 185.11.176.0/22
allow from 185.12.60.0/22
allow from 185.12.100.0/23
allow from 185.12.102.0/24
allow from 185.13.228.0/22
allow from 185.14.80.0/22
allow from 185.14.160.0/22
allow from 185.16.232.0/22
allow from 185.18.156.0/22
allow from 185.18.212.0/22
allow from 185.20.160.0/22
allow from 185.21.68.0/22
allow from 185.21.76.0/22
allow from 185.22.28.0/22
allow from 185.23.128.0/22
allow from 185.24.136.0/22
allow from 185.24.148.0/22
allow from 185.24.228.0/22
allow from 185.24.252.0/23
allow from 185.25.172.0/22
allow from 185.26.32.0/22
allow from 185.26.232.0/22
allow from 185.29.220.0/22
allow from 185.30.4.0/22
allow from 185.30.76.0/22
allow from 185.31.124.0/22
allow from 185.32.128.0/22
allow from 185.34.160.0/22
allow from 185.36.228.0/24
allow from 185.36.231.0/24
allow from 185.37.52.0/22
allow from 185.39.180.0/22
allow from 185.40.16.0/24
allow from 185.40.240.0/22
allow from 185.41.0.0/22
allow from 185.41.220.0/22
allow from 185.42.24.0/24
allow from 185.42.212.0/22
allow from 185.42.224.0/22
allow from 185.44.36.0/22
allow from 185.44.100.0/22
allow from 185.44.112.0/22
allow from 185.45.188.0/22
allow from 185.46.0.0/22
allow from 185.46.108.0/22
allow from 185.46.216.0/22
allow from 185.47.48.0/22
allow from 185.49.84.0/22
allow from 185.49.96.0/22
allow from 185.49.104.0/22
allow from 185.49.231.0/24
allow from 185.50.36.0/22
allow from 185.51.40.0/22
allow from 185.51.200.0/22
allow from 185.53.140.0/22
allow from 185.55.224.0/22
allow from 185.56.92.0/22
allow from 185.56.96.0/22
allow from 185.57.132.0/22
allow from 185.57.164.0/22
allow from 185.57.200.0/22
allow from 185.58.240.0/22
allow from 185.59.112.0/23
allow from 185.60.32.0/22
allow from 185.60.136.0/22
allow from 185.62.232.0/22
allow from 185.63.236.0/22
allow from 185.64.176.0/22
allow from 185.66.224.0/21
allow from 185.67.12.0/22
allow from 185.67.100.0/22
allow from 185.67.156.0/22
allow from 185.67.212.0/22
allow from 185.69.108.0/22
allow from 185.70.60.0/22
allow from 185.71.152.0/22
allow from 185.71.192.0/22
allow from 185.72.24.0/22
allow from 185.72.80.0/22
allow from 185.73.0.0/22
allow from 185.73.76.0/22
allow from 185.73.112.0/24
allow from 185.73.114.0/24
allow from 185.73.226.0/24
allow from 185.74.164.0/22
allow from 185.75.196.0/22
allow from 185.75.204.0/22
allow from 185.76.248.0/22
allow from 185.78.20.0/22
allow from 185.79.60.0/22
allow from 185.79.96.0/22
allow from 185.79.156.0/22
allow from 185.80.100.0/22
allow from 185.80.197.0/24
allow from 185.80.198.0/23
allow from 185.81.40.0/22
allow from 185.81.96.0/23
allow from 185.81.99.0/24
allow from 185.82.28.0/22
allow from 185.82.64.0/22
allow from 185.82.136.0/22
allow from 185.82.164.0/22
allow from 185.82.180.0/22
allow from 185.83.28.0/22
allow from 185.83.76.0/22
allow from 185.83.80.0/22
allow from 185.83.88.0/22
allow from 185.83.112.0/24
allow from 185.83.114.0/23
allow from 185.83.180.0/22
allow from 185.83.184.0/22
allow from 185.83.196.0/22
allow from 185.83.208.0/22
allow from 185.84.220.0/22
allow from 185.85.68.0/22
allow from 185.85.136.0/22
allow from 185.86.36.0/22
allow from 185.86.180.0/22
allow from 185.88.48.0/22
allow from 185.88.152.0/22
allow from 185.88.176.0/22
allow from 185.88.252.0/22
allow from 185.89.112.0/22
allow from 185.92.4.0/22
allow from 185.92.8.0/22
allow from 185.92.40.0/22
allow from 185.94.96.0/23
allow from 185.94.98.0/24
allow from 185.94.99.0/25
allow from 185.94.99.136/29
allow from 185.94.99.144/28
allow from 185.94.99.160/27
allow from 185.94.99.192/26
allow from 185.95.60.0/22
allow from 185.95.152.0/22
allow from 185.95.180.0/22
allow from 185.96.240.0/22
allow from 185.97.116.0/22
allow from 185.98.112.0/22
allow from 185.99.212.0/22
allow from 185.100.44.0/22
allow from 185.101.228.0/22
allow from 185.103.84.0/22
allow from 185.103.128.0/22
allow from 185.103.244.0/22
allow from 185.103.248.0/22
allow from 185.104.192.0/24
allow from 185.104.228.0/22
allow from 185.104.232.0/22
allow from 185.104.240.0/22
allow from 185.105.100.0/22
allow from 185.105.120.0/22
allow from 185.105.184.0/22
allow from 185.105.236.0/22
allow from 185.106.136.0/22
allow from 185.106.144.0/22
allow from 185.106.200.0/22
allow from 185.106.228.0/22
allow from 185.107.28.0/22
allow from 185.107.32.0/23
allow from 185.107.244.0/22
allow from 185.107.248.0/22
allow from 185.108.96.0/22
allow from 185.108.164.0/22
allow from 185.109.60.0/22
allow from 185.109.72.0/22
allow from 185.109.80.0/22
allow from 185.109.128.0/22
allow from 185.109.244.0/22
allow from 185.109.248.0/22
allow from 185.110.28.0/22
allow from 185.110.216.0/22
allow from 185.110.228.0/22
allow from 185.110.236.0/22
allow from 185.110.244.0/22
allow from 185.110.252.0/22
allow from 185.111.8.0/21
allow from 185.111.64.0/22
allow from 185.111.80.0/22
allow from 185.111.136.0/22
allow from 185.112.32.0/21
allow from 185.112.130.0/23
allow from 185.112.148.0/22
allow from 185.112.168.0/22
allow from 185.113.56.0/22
allow from 185.113.112.0/22
allow from 185.114.188.0/22
allow from 185.115.76.0/22
allow from 185.115.148.0/22
allow from 185.115.168.0/22
allow from 185.116.20.0/22
allow from 185.116.24.0/22
allow from 185.116.44.0/22
allow from 185.116.160.0/22
allow from 185.117.48.0/22
allow from 185.117.136.0/22
allow from 185.117.204.0/22
allow from 185.118.12.0/22
allow from 185.118.136.0/22
allow from 185.118.152.0/22
allow from 185.119.4.0/22
allow from 185.119.164.0/22
allow from 185.119.240.0/22
allow from 185.120.120.0/22
allow from 185.120.136.0/22
allow from 185.120.160.0/22
allow from 185.120.168.0/22
allow from 185.120.192.0/21
allow from 185.120.200.0/22
allow from 185.120.208.0/20
allow from 185.120.224.0/20
allow from 185.120.240.0/21
allow from 185.120.248.0/22
allow from 185.121.56.0/22
allow from 185.121.128.0/22
allow from 185.122.80.0/22
allow from 185.123.68.0/22
allow from 185.123.208.0/22
allow from 185.124.112.0/22
allow from 185.124.156.0/22
allow from 185.124.172.0/22
allow from 185.125.20.0/22
allow from 185.125.244.0/22
allow from 185.125.248.0/21
allow from 185.126.0.0/20
allow from 185.126.16.0/22
allow from 185.126.40.0/22
allow from 185.126.132.0/23
allow from 185.126.200.0/22
allow from 185.127.232.0/22
allow from 185.128.48.0/22
allow from 185.128.80.0/22
allow from 185.128.136.0/22
allow from 185.128.152.0/22
allow from 185.128.164.0/22
allow from 185.129.80.0/22
allow from 185.129.168.0/22
allow from 185.129.184.0/21
allow from 185.129.196.0/22
allow from 185.129.200.0/22
allow from 185.129.212.0/22
allow from 185.129.216.0/22
allow from 185.129.228.0/22
allow from 185.129.232.0/21
allow from 185.129.240.0/22
allow from 185.130.76.0/22
allow from 185.131.28.0/22
allow from 185.131.84.0/22
allow from 185.131.88.0/21
allow from 185.131.100.0/22
allow from 185.131.108.0/22
allow from 185.131.112.0/21
allow from 185.131.124.0/22
allow from 185.131.128.0/22
allow from 185.131.136.0/21
allow from 185.131.148.0/22
allow from 185.131.152.0/21
allow from 185.131.164.0/22
allow from 185.131.168.0/22
allow from 185.132.80.0/22
allow from 185.132.212.0/22
allow from 185.133.152.0/22
allow from 185.133.164.0/22
allow from 185.133.244.0/23
allow from 185.133.246.0/24
allow from 185.134.96.0/22
allow from 185.135.28.0/22
allow from 185.135.228.0/22
allow from 185.136.100.0/22
allow from 185.136.172.0/22
allow from 185.136.180.0/22
allow from 185.136.192.0/22
allow from 185.136.220.0/22
allow from 185.137.24.0/22
allow from 185.137.60.0/22
allow from 185.137.108.0/23
allow from 185.137.110.0/24
allow from 185.139.64.0/22
allow from 185.140.4.0/22
allow from 185.140.56.0/22
allow from 185.140.232.0/22
allow from 185.140.240.0/22
allow from 185.141.36.0/22
allow from 185.141.48.0/22
allow from 185.141.104.0/22
allow from 185.141.132.0/22
allow from 185.141.168.0/22
allow from 185.141.212.0/22
allow from 185.141.244.0/22
allow from 185.142.92.0/22
allow from 185.142.124.0/22
allow from 185.142.156.0/22
allow from 185.142.232.0/22
allow from 185.143.72.0/22
allow from 185.143.204.0/22
allow from 185.144.64.0/22
allow from 185.145.8.0/22
allow from 185.145.184.0/22
allow from 185.147.40.0/22
allow from 185.147.84.0/22
allow from 185.147.160.0/22
allow from 185.147.176.0/22
allow from 185.150.108.0/22
allow from 185.153.184.0/22
allow from 185.153.208.0/22
allow from 185.154.184.0/22
allow from 185.155.8.0/21
allow from 185.155.72.0/22
allow from 185.155.236.0/22
allow from 185.157.8.0/22
allow from 185.158.172.0/22
allow from 185.159.152.0/22
allow from 185.159.176.0/22
allow from 185.160.104.0/22
allow from 185.160.176.0/22
allow from 185.161.36.0/22
allow from 185.161.112.0/22
allow from 185.162.40.0/22
allow from 185.162.216.0/22
allow from 185.163.88.0/22
allow from 185.164.73.0/24
allow from 185.164.74.0/23
allow from 185.164.252.0/22
allow from 185.165.28.0/22
allow from 185.165.40.0/22
allow from 185.165.100.0/22
allow from 185.165.116.0/22
allow from 185.165.204.0/22
allow from 185.166.60.0/22
allow from 185.166.104.0/22
allow from 185.166.112.0/22
allow from 185.167.72.0/22
allow from 185.167.100.0/22
allow from 185.167.124.0/22
allow from 185.168.28.0/22
allow from 185.169.6.0/24
allow from 185.169.20.0/22
allow from 185.169.36.0/22
allow from 185.170.8.0/24
allow from 185.170.236.0/22
allow from 185.171.52.0/22
allow from 185.172.0.0/22
allow from 185.172.68.0/22
allow from 185.172.212.0/22
allow from 185.173.104.0/22
allow from 185.173.129.0/24
allow from 185.173.130.0/24
allow from 185.173.168.0/22
allow from 185.174.132.0/24
allow from 185.174.134.0/24
allow from 185.174.200.0/22
allow from 185.174.248.0/22
allow from 185.175.76.0/22
allow from 185.175.240.0/22
allow from 185.176.32.0/22
allow from 185.176.56.0/22
allow from 185.177.156.0/22
allow from 185.177.232.0/22
allow from 185.178.104.0/22
allow from 185.178.220.0/22
allow from 185.179.90.0/24
allow from 185.179.168.0/22
allow from 185.179.220.0/22
allow from 185.180.52.0/22
allow from 185.180.128.0/22
allow from 185.181.180.0/22
allow from 185.182.220.0/22
allow from 185.182.248.0/22
allow from 185.184.32.0/22
allow from 185.184.48.0/22
allow from 185.185.16.0/22
allow from 185.185.240.0/22
allow from 185.186.48.0/22
allow from 185.186.240.0/22
allow from 185.187.48.0/22
allow from 185.187.84.0/22
allow from 185.188.104.0/22
allow from 185.188.112.0/22
allow from 185.189.120.0/22
allow from 185.190.20.0/22
allow from 185.190.39.0/24
allow from 185.191.76.0/22
allow from 185.192.8.0/22
allow from 185.192.112.0/22
allow from 185.193.47.0/24
allow from 185.193.208.0/22
allow from 185.194.76.0/22
allow from 185.194.244.0/22
allow from 185.195.72.0/22
allow from 185.196.148.0/22
allow from 185.197.68.0/22
allow from 185.197.112.0/22
allow from 185.198.160.0/22
allow from 185.199.64.0/22
allow from 185.199.208.0/22
allow from 185.201.48.0/22
allow from 185.202.56.0/22
allow from 185.203.160.0/22
allow from 185.204.168.0/22
allow from 185.204.180.0/22
allow from 185.204.197.0/24
allow from 185.205.203.0/24
allow from 185.205.220.0/22
allow from 185.206.92.0/22
allow from 185.206.229.0/24
allow from 185.206.231.0/24
allow from 185.206.236.0/22
allow from 185.207.52.0/22
allow from 185.207.72.0/22
allow from 185.208.76.0/22
allow from 185.208.148.0/22
allow from 185.208.174.0/23
allow from 185.208.180.0/22
allow from 185.209.188.0/22
allow from 185.210.200.0/22
allow from 185.211.56.0/22
allow from 185.211.84.0/22
allow from 185.211.88.0/22
allow from 185.212.48.0/22
allow from 185.212.192.0/22
allow from 185.213.8.0/22
allow from 185.213.164.0/22
allow from 185.213.195.0/24
allow from 185.214.36.0/22
allow from 185.215.124.0/22
allow from 185.215.152.0/22
allow from 185.215.228.0/22
allow from 185.215.244.0/23
allow from 185.215.246.0/24
allow from 185.217.160.0/24
allow from 185.217.162.0/24
allow from 185.219.112.0/22
allow from 185.220.224.0/22
allow from 185.221.112.0/22
allow from 185.221.192.0/22
allow from 185.221.239.0/24
allow from 185.222.120.0/22
allow from 185.222.180.0/22
allow from 185.222.184.0/22
allow from 185.222.210.0/24
allow from 185.223.160.0/24
allow from 185.224.176.0/22
allow from 185.225.80.0/22
allow from 185.225.180.0/22
allow from 185.225.240.0/22
allow from 185.226.97.0/24
allow from 185.226.116.0/22
allow from 185.226.132.0/22
allow from 185.226.140.0/22
allow from 185.227.64.0/22
allow from 185.227.116.0/22
allow from 185.228.236.0/22
allow from 185.229.0.0/22
allow from 185.229.28.0/22
allow from 185.229.204.0/24
allow from 185.231.65.0/24
allow from 185.231.112.0/24
allow from 185.231.114.0/23
allow from 185.231.180.0/22
allow from 185.232.152.0/22
allow from 185.232.176.0/22
allow from 185.233.12.0/22
allow from 185.233.84.0/22
allow from 185.233.131.0/24
allow from 185.234.14.0/24
allow from 185.234.192.0/22
allow from 185.235.136.0/22
allow from 185.235.245.0/24
allow from 185.236.36.0/22
allow from 185.236.45.0/24
allow from 185.236.88.0/22
allow from 185.237.8.0/22
allow from 185.237.84.0/22
allow from 185.238.20.0/22
allow from 185.238.44.0/22
allow from 185.238.92.0/22
allow from 185.239.0.0/22
allow from 185.239.104.0/22
allow from 185.240.56.0/22
allow from 185.240.148.0/22
allow from 185.243.48.0/22
allow from 185.244.52.0/22
allow from 185.246.4.0/22
allow from 185.248.32.0/24
allow from 185.251.76.0/22
allow from 185.252.28.0/22
allow from 185.252.200.0/24
allow from 185.254.165.0/24
allow from 185.254.166.0/24
allow from 185.255.68.0/22
allow from 185.255.88.0/22
allow from 185.255.208.0/22
allow from 188.0.240.0/20
allow from 188.75.64.0/18
allow from 188.94.188.0/24
allow from 188.95.89.0/24
allow from 188.118.64.0/18
allow from 188.121.96.0/19
allow from 188.121.128.0/19
allow from 188.122.96.0/19
allow from 188.136.128.0/18
allow from 188.136.192.0/19
allow from 188.158.0.0/15
allow from 188.191.176.0/21
allow from 188.208.56.0/21
allow from 188.208.64.0/19
allow from 188.208.144.0/20
allow from 188.208.160.0/19
allow from 188.208.200.0/22
allow from 188.208.208.0/21
allow from 188.208.224.0/19
allow from 188.209.0.0/19
allow from 188.209.32.0/20
allow from 188.209.64.0/20
allow from 188.209.152.0/23
allow from 188.209.192.0/20
allow from 188.210.64.0/20
allow from 188.210.80.0/21
allow from 188.210.96.0/19
allow from 188.210.128.0/18
allow from 188.210.192.0/20
allow from 188.210.232.0/22
allow from 188.211.0.0/20
allow from 188.211.32.0/19
allow from 188.211.64.0/18
allow from 188.211.128.0/19
allow from 188.211.176.0/20
allow from 188.211.192.0/19
allow from 188.212.22.0/24
allow from 188.212.48.0/20
allow from 188.212.64.0/19
allow from 188.212.96.0/22
allow from 188.212.144.0/21
allow from 188.212.160.0/19
allow from 188.212.200.0/21
allow from 188.212.208.0/20
allow from 188.212.224.0/20
allow from 188.212.240.0/21
allow from 188.213.64.0/20
allow from 188.213.96.0/19
allow from 188.213.144.0/20
allow from 188.213.176.0/20
allow from 188.213.192.0/21
allow from 188.213.208.0/22
allow from 188.214.4.0/22
allow from 188.214.84.0/22
allow from 188.214.96.0/22
allow from 188.214.120.0/23
allow from 188.214.160.0/19
allow from 188.214.216.0/21
allow from 188.214.238.0/23
allow from 188.215.24.0/22
allow from 188.215.88.0/22
allow from 188.215.128.0/20
allow from 188.215.160.0/19
allow from 188.215.192.0/19
allow from 188.215.240.0/22
allow from 188.229.0.0/17
allow from 188.240.196.0/24
allow from 188.240.212.0/24
allow from 188.240.248.0/21
allow from 188.253.2.0/23
allow from 188.253.4.0/22
allow from 188.253.8.0/21
allow from 188.253.16.0/20
allow from 188.253.32.0/19
allow from 188.253.64.0/18
allow from 192.15.0.0/16
allow from 192.167.140.66/32
allow from 193.0.156.0/24
allow from 193.3.31.0/24
allow from 193.3.182.0/24
allow from 193.3.231.0/24
allow from 193.3.255.0/24
allow from 193.8.139.0/24
allow from 193.19.144.0/23
allow from 193.22.20.0/24
allow from 193.28.181.0/24
allow from 193.29.24.0/24
allow from 193.29.26.0/24
allow from 193.32.80.0/23
allow from 193.34.244.0/22
allow from 193.35.62.0/24
allow from 193.38.247.0/24
allow from 193.39.9.0/24
allow from 193.56.59.0/24
allow from 193.56.61.0/24
allow from 193.56.107.0/24
allow from 193.56.118.0/24
allow from 193.104.22.0/24
allow from 193.104.212.0/24
allow from 193.105.2.0/24
allow from 193.105.6.0/24
allow from 193.105.234.0/24
allow from 193.106.190.0/24
allow from 193.108.242.0/23
allow from 193.111.234.0/23
allow from 193.134.100.0/23
allow from 193.141.64.0/23
allow from 193.141.126.0/23
allow from 193.142.30.0/24
allow from 193.142.232.0/23
allow from 193.142.254.0/23
allow from 193.148.64.0/22
allow from 193.150.66.0/24
allow from 193.151.128.0/19
allow from 193.162.129.0/24
allow from 193.176.240.0/22
allow from 193.178.200.0/22
allow from 193.186.32.0/24
allow from 193.189.122.0/23
allow from 193.200.102.0/23
allow from 193.200.148.0/24
allow from 193.201.72.0/23
allow from 193.201.192.0/22
allow from 193.222.51.0/24
allow from 193.228.90.0/23
allow from 193.228.136.0/24
allow from 193.240.187.76/30
allow from 193.240.207.0/28
allow from 193.242.194.0/23
allow from 193.242.208.0/23
allow from 193.246.160.0/23
allow from 193.246.164.0/23
allow from 193.246.174.0/23
allow from 193.246.200.0/23
allow from 194.5.40.0/22
allow from 194.5.175.0/24
allow from 194.5.176.0/22
allow from 194.5.188.0/24
allow from 194.5.195.0/24
allow from 194.5.205.0/24
allow from 194.9.56.0/23
allow from 194.9.80.0/23
allow from 194.26.2.0/23
allow from 194.26.20.0/23
allow from 194.26.117.0/24
allow from 194.31.194.0/24
allow from 194.33.104.0/22
allow from 194.33.122.0/23
allow from 194.33.124.0/22
allow from 194.34.163.0/24
allow from 194.36.174.0/24
allow from 194.39.36.0/22
allow from 194.41.48.0/22
allow from 194.50.204.0/24
allow from 194.50.209.0/24
allow from 194.50.216.0/24
allow from 194.50.218.0/24
allow from 194.53.118.0/23
allow from 194.53.122.0/23
allow from 194.56.148.0/24
allow from 194.59.170.0/23
allow from 194.59.214.0/23
allow from 194.60.208.0/22
allow from 194.60.228.0/22
allow from 194.62.17.0/24
allow from 194.62.43.0/24
allow from 194.87.23.0/24
allow from 194.143.140.0/23
allow from 194.146.148.0/22
allow from 194.146.239.0/24
allow from 194.147.164.0/22
allow from 194.150.68.0/22
allow from 194.156.140.0/22
allow from 194.180.224.0/24
allow from 194.225.0.0/16
allow from 195.8.102.0/24
allow from 195.8.110.0/24
allow from 195.8.112.0/24
allow from 195.8.114.0/24
allow from 195.20.136.0/24
allow from 195.27.14.0/29
allow from 195.28.10.0/23
allow from 195.28.168.0/23
allow from 195.88.188.0/23
allow from 195.96.128.0/24
allow from 195.96.153.0/24
allow from 195.110.38.0/23
allow from 195.114.4.0/23
allow from 195.114.8.0/23
allow from 195.146.32.0/19
allow from 195.181.0.0/17
allow from 195.182.38.0/24
allow from 195.190.130.0/24
allow from 195.190.139.0/24
allow from 195.190.144.0/24
allow from 195.191.22.0/23
allow from 195.191.44.0/23
allow from 195.191.74.0/23
allow from 195.201.222.0/24
allow from 195.211.44.0/22
allow from 195.217.44.172/30
allow from 195.219.71.0/24
allow from 195.225.232.0/24
allow from 195.226.223.0/24
allow from 195.230.97.0/24
allow from 195.230.105.0/24
allow from 195.230.107.0/24
allow from 195.230.124.0/24
allow from 195.234.191.0/24
allow from 195.238.231.0/24
allow from 195.238.240.0/24
allow from 195.238.247.0/24
allow from 195.245.70.0/23
allow from 196.3.91.0/24
allow from 204.18.0.0/16
allow from 204.245.22.24/30
allow from 204.245.22.29/32
allow from 204.245.22.30/31
allow from 209.28.123.0/26
allow from 210.5.196.64/26
allow from 210.5.197.64/26
allow from 210.5.198.32/29
allow from 210.5.198.64/28
allow from 210.5.198.96/27
allow from 210.5.198.128/26
allow from 210.5.198.192/27
allow from 210.5.204.0/25
allow from 210.5.205.0/26
allow from 210.5.208.0/26
allow from 210.5.208.128/25
allow from 210.5.209.0/25
allow from 210.5.214.192/26
allow from 210.5.218.64/26
allow from 210.5.218.128/25
allow from 210.5.232.0/25
allow from 210.5.233.0/25
allow from 210.5.233.128/26
allow from 212.1.192.0/21
allow from 212.16.64.0/19
allow from 212.23.201.0/24
allow from 212.23.216.0/24
allow from 212.33.192.0/19
allow from 212.46.45.0/24
allow from 212.80.0.0/19
allow from 212.86.64.0/19
allow from 212.120.146.104/29
allow from 212.120.146.128/29
allow from 212.120.192.0/19
allow from 212.151.56.189/32
allow from 212.151.60.189/32
allow from 212.151.182.155/32
allow from 212.151.182.156/31
allow from 212.151.186.154/31
allow from 212.151.186.156/32
allow from 213.108.240.0/22
allow from 213.109.199.0/24
allow from 213.109.240.0/20
allow from 213.176.0.0/19
allow from 213.176.64.0/18
allow from 213.195.0.0/18
allow from 213.207.192.0/18
allow from 213.217.32.0/19
allow from 213.232.124.0/22
allow from 213.233.160.0/19
allow from 217.11.16.0/20
allow from 217.24.144.0/20
allow from 217.25.48.0/20
allow from 217.60.0.0/16
allow from 217.66.192.0/19
allow from 217.77.112.0/20
allow from 217.144.104.0/22
allow from 217.146.208.0/20
allow from 217.161.16.0/24
allow from 217.170.240.0/20
allow from 217.171.145.0/24
allow from 217.171.148.0/22
allow from 217.171.191.220/30
allow from 217.172.98.0/23
allow from 217.172.102.0/23
allow from 217.172.104.0/21
allow from 217.172.112.0/22
allow from 217.172.116.0/23
allow from 217.172.118.0/24
allow from 217.172.120.0/21
allow from 217.174.16.0/20
allow from 217.198.190.0/24
allow from 217.218.0.0/16
allow from 217.219.0.0/17
allow from 217.219.128.0/18
allow from 217.219.192.0/21
allow from 217.219.200.0/22
allow from 217.219.204.0/24
allow from 217.219.205.64/26
allow from 217.219.205.128/25
allow from 217.219.206.0/23
allow from 217.219.208.0/20
allow from 217.219.224.0/19
deny from all
Allow from env=allowit
</Limit>

# php -- BEGIN cPanel-generated handler, do not edit
# Set the “ea-php74” package as the default “PHP” programming language.
<IfModule mime_module>
  AddHandler application/x-httpd-ea-php74 .php .php7 .phtml
</IfModule>
# php -- END cPanel-generated handler, do not edit

ديدگاه های ارسال شده است